Shuai-Hua Wang


Email: wangshuaihua@tju.edu.cn

 
My LIMBing


Period:2016.9 – 2019.7 M.Eng., LIMB, Department of Biochemical Engineering, School of chemical engineering & technology, Tianjin University.

Research Project:Protein adsorption and mass transfer.

 
After LIMBing

2019.07-Present Shanghai Yaoming Biotechnology Co., Ltd.