Guo-Zhen Wang


Email: gzwang@tju.edu.cn

 
My LIMBing
Period: 2006.09 – 2011.06, Dr. Eng., Tianjin University, Tianjin, China.
Research Project: Protein folding.
 
After LIMBing

2011-07 to present,